Skip to content

Seguretat

L’èxit de la seva activitat passa per fer-la segura als seus treballadors, usuaris i bens

Un dels pilars fonamentals de SEE Solutions és la seguretat, ja que una empresa que compleix amb els principis bàsics de seguretat i salut, que preveu els riscos derivats de la seva activitat i de l’entorn, i que es preocupa per concienciar el seu personal en aquest àmbit és una empresa que inverteix en qualitat i millora del seu producte i/o servei.

Per això SEE Solutions li ofereix assessorament, formació i experiència en diversos àmbits amb la mirada posada en el seu èxit.

seguridad en maquinaria - Granollers

Seguretat en maquinària

Identifiquem i avaluem els riscos de les seves màquines i eines

La identificació dels riscos de la seva maquinària, segons el que estableixen les diferents normatives vigents, li proporciona una valuosa informació necessària per tal de poder implementar els dispositius de seguretat necessaris.

Des de SEE Solutions pensem que un negoci viable comença per ser un negoci segur: si la seva maquinària és segura, la seva competitivitat millorarà notablement. Per això, SEE Solutions li ofereix una anàlisi i valoració de la situació de la seva empresa, elaborant un informe final que li ajudi a planificar les mesures necessàries a la Planificació Preventiva de la seva Avaluació de Riscos Laborals, amb un criteri de priorització tant amb el que estableixi aquesta avaluació com amb els costos econòmics que aquestes mesures puguin generar.

sol·licitar pressupost
seguridad en normativa atex - Granollers

Normativa ATEX

On la manca d’atenció pot posar fi al seu negoci

Als procesos industrials poden existir substàncies que donen lloc a la formació d’atmosferes explosives (ATEX), generant així un risc greu d’explosió.

A SEE Solutions assessorament a les empreses subjectes a la normativa ATEX i comptem amb personal competent en l’elaboració del Document de Protecció contra Explosions (DOPEX o DPCE).

sol·licitar pressupost

Plans d’autoprotecció i emergència

Està la seva activitat preparada per atendre una emergència?

L’autoprotecció és el conjunt de mesures que s’implanten en un àmbit determinat i que es troba exposat a situacions de risc. Són mesures destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

SEE Solutions ofereix un servei integral que inclou des de l’assessorament i l’estudi inicial de les necessitats segons l’activitat i la ubicació del centre, fins a la seva aprovació per part de l’Administració (quan s’escau), la formació al personal implicat en les diferents tasques, l’adequació, la senyalització i el manteniment de les instal·lacions de protecció activa i passiva contra incendis, explosions i altres situacions detectades i, finalment, l’organització dels simulacres que tanquen la implantació del PAU.

sol·licitar pressupost
seguridad en evaluaciones hijienicas - Granollers

Avaluacions higièniques al treball

Els mesuraments necessaris per tenir llocs de treball òptims

Els llocs de treball es regeixen per una sèrie de normatives encapsalades pel RD486/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut.

Aquestes normatives indiquen les distàncies, amplades mínimes, alçades, elements a disposar, etc. per tal que el lloc de treball sigui el més segur i confortable possible

sol·licitar pressupost
seguridad en coordinación y mantenimiento - Granollers

Coordinació durant les aturades per manteniment

Realitzem la Coordinació d’Activitats Empresarials i la Coordinació Preventiva durant les aturades per manteniment

El manteniment preventiu de les plantes industrials, tant les més grans com les més petites, requereixen una dedicació extra de les persones responsables degut a la complexitat i les necessitats tant materials com humanes.

La finalitat d’una aturada de manteniment és la de realitzar les tasques de manteniment més complexes o aquelles que no es poden realitzar amb la planta en funcionament. D’aquesta forma es garanteix que els elements de les màquines es troben en un correcte estat per al seu funcionament disminuint els temps d’aturades per avaries greus i fiabilitzant la planta durant el següent cicle de producció.

Solicitar presupuesto
Back To Top