Skip to content

Què és la legalització d’enginyeria?

La legalització de l’enginyeria d’una empresa és clau perquè les activitats es puguin fer sense riscos per als treballadors ni l’entorn on està ubicada. El funcionament d’alguns d’aquests projectes depèn d’instal·lacions tèrmiques i elèctriques de dimensions mitjanes i grans, les quals requereixen, per no generar perills, una anàlisi de seguretat exhaustiva prèvia a la seva posada en marxa. A continuació, fem un repàs de les claus d’aquests treballs.

Què és la legalització d’enginyeria i per què és tan necessària?

En primer lloc, cal assenyalar que es tracta d’un requisit imprescindible perquè determinats projectes empresarials puguin començar el seu camí. Les obres que materialitzen les activitats industrials inclouen l’erecció d’instal·lacions per allotjar maquinàries potents. Aquestes instal·lacions han de ser aprovades sobre la base del seu compliment de les regulacions legals imperants.

En aquest sentit, s’han de redactar projectes tècnics la finalitat dels quals és complir amb normatives com el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis ( RITE ) i el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). En funció de les potències i els tipus d’instal·lacions necessàries, caldrà aportar unes memòries que garanteixin criteris com ara la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

Així mateix, determinats edificis que utilitza o lloga una empresa han d’acreditar que compleixen els criteris d’eficiència energètica actuals . Per tant, requeriran el certificat pertinent perquè es demostri que en el seu funcionament es respecten les normatives vigents en matèria de sostenibilitat.

Per què és millor acudir a una empresa especialitzada en regulacions legals per resoldre-la?

En general, una empresa que es bolca en un sector concret de l’activitat no compta amb experts a la seva plantilla per legalitzar l’enginyeria de les seves instal·lacions. Aquest treball l’han de realitzar determinats professionals com els tècnics titulats i els instal·ladors autoritzats.

Implementar un departament només per a aquesta funció no és, en aquest context, rendible. Per tant, val la pena delegar-la en una empresa que compti amb una plantilla multidisciplinària amb experiència en aquest tipus de feines.

D’aquesta manera, s’evita caure en errors que incrementarien el cost de l’operació i optimitza el temps dedicat al negoci. S’externalitza el compliment d’aquests requisits tècnics en personal qualificat, cosa que comporta que l’empresari i els treballadors puguin ocupar-se dels assumptes centrals de la seva activitat laboral.

Finalment, cal assenyalar que un consell idoni per optimitzar la legalització de les instal·lacions tèrmiques i elèctriques passa per confiar en un proveïdor com nosaltres, ja que tenim àmplia experiència en aquesta mena de tràmits i comptem amb professionals qualificats correctament. El nostre equip s’encarrega de les legalitzacions de les instal·lacions i també de les auditories dels projectes per comprovar que funcionen amb els estàndards requerits.

La legalització de l’enginyeria d’una empresa és indispensable per al funcionament segur i productiu. Convé deixar en bones mans la certificació de les instal·lacions empresarials. Segueix-nos a xarxes socials, coneix els nostres serveis i contacta amb nosaltres!

Back To Top