Skip to content

Seguretat en les màquines: el Marcatge CE

La legislació europea concentra en el fabricant de màquines la responsabilitat de proporcionar equips segurs durant el seu ús. Amb tal propòsit, compta amb dos mecanismes principals: la Directiva de Màquines i el Marcatge CE.

Què és la Directiva de Seguretat en Màquines

La directiva de seguretat en maquinària o directiva 2006/42/CE es va aprovar amb motiu dels canvis produïts en el sector productiu comunitari des de la dècada de 1990, de la qual daten les prèvies directives 95/16/CE i 98/37/CE.

En les dècades que han transcorregut, el sector de la maquinària s’ha afermat com un dels nuclis essencials de l’economia europea. Per a evitar el cost social que suposen els accidents provocats directament per l’ús d’aquestes màquines, es va optar per reforçar i integrar la seguretat en les fases de disseny i fabricació, així com en les d’instal·lació i manteniment.

Perquè aquests equips siguin comercialitzats en sòl europeu, han de complir una sèrie de requisits previstos en la directiva de màquines, que es concreten en l’obtenció del marcat comunitari.

 

El Marcatge CE, garantia de seguretat

El marcat comunitari acredita l’adequat compliment de totes les normes i estàndards de seguretat que s’han signat i ratificat a la Unió Europea. Aquest distintiu no implica necessàriament que el producte s’hagi fabricat en sòl comunitari, sinó que ha superat tots els requisits exigits per a ser comercialitzat a la Unió Europea sense cap restricció. Per tant, poden aconseguir-ho els productes de tercers països i comercialitzar-se amb tots dos símbols: el del marcatge CE i el del país d’origen.

Obtenir-ho implica haver passat una sèrie de proves i exigències, una tasca que és responsabilitat directa del fabricador o del seu representant legalment establert. Això implica que ha de garantir l’adequació del producte amb els requisits comunitaris, a més de determinar si pot avaluar el producte personalment o ha de delegar aquesta tasca en un organisme acreditat.

També és imprescindible presentar documentació tècnica relativa al disseny, fabricació i funcionament del producte. Una vegada passades aquestes proves, només quedarà redactar i signar la corresponent declaració comunitària de conformitat.

Convé recordar que l’obtenció del marcat és obligatòria. En cas de no fer-ho o aconseguir-ho amb irregularitats, aquest haurà de ser retirat del mercat. En aquest sentit, s’ha de comunicar qualsevol defecte documental o irregularitat als poders públics de caràcter industrial on resideixi el fabricant o producte.

A més, cada Estat té la llibertat d’imposar sancions addicionals, com poden ser multes, recomanar a altres Estats la prohibició de la seva posada en circulació o qualsevol altra mesura que s’estimi convenient.

En principi, aconseguir el marcatge CE i estar al corrent de la normativa de seguretat en les màquines no és una labor impossible, però serà molt més fàcil de dur a terme amb el suport d’experts, com SEE Solutions. Estem formats per una plantilla d’experts professionals i acadèmics, en les àrees d’enginyeria, seguretat laboral i eficiència energètica. Segueix-nos en xarxes socials o contacta amb nosaltres per a rebre informació addicional sobre els nostres productes i serveis.

Back To Top